അഖിലേന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.