ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം നടപ്പിലാക്കുക, 4ജി/5ജി സേവനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുക, പുതിയ പ്രൊമോഷൻ പോളിസി നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് 01.06.2023-ന് എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മനുഷ്യച്ചങ്ങല സംഘടിപ്പിക്കാൻ ജോയിന്റ് ഫോറം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലാ യൂണിയനുകളും സംയുക്ത ഫോറത്തിൻ്റെ മറ്റ് സംഘടനകളുമായും പെൻഷൻ സംഘടനകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യച്ചങ്ങല പരിപാടി വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.