കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രധാന BSNL ഓഫീസുകൾക്ക് മുൻപിലും മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്തു.