ആലപ്പുഴയിൽ AUAB യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ.എ.എം.ആരിഫ് MP ക്ക് മെമ്മോറാണ്ടം നൽകി. പി.ആർ.ഷാജിമോൻ (BSNLEU), സുനിൽ കുമാർ (AlGETOA), വിഷ്ണു അമലേന്ദു (SNEA), മിധുൻ കേശവ് (NFTE) എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.