ബിഎസ്എൻഎൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സർക്കിൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം 12.12.2020 ന് സർക്കിൾ പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് പി മനോഹരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഓൺലൈനായി ചേർന്നു. സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സി. സന്തോഷ് കുമാർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അഖിലേന്ത്യാ ഭാരവാഹികളായ സഖാവ് എം. വിജയകുമാർ, സഖാവ് പി.ആർ.പരമേശ്വരൻഎന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു.