തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ.ബി. സതീഷ് MLA യും കോഴിക്കോട്ട് BSNLEU സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറി V A N നമ്പൂതിരിയും കെ.ജി.ബോസ് നൂറാം ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർദ്ധനരായ കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.