നാഗ് പൂരിൽ നടക്കുന്ന All India Cultural Meet ൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കേരളാ ടീമിന് സർക്കിൾ യൂണിയൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ