16.02.2024 ഒരു ദിവസത്തെ പണിമുടക്ക്‌ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ജീവനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.