കോ ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 24-01-2024 ന് നടന്ന ധർണ്ണ