ബിഎസ്എൻഎൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥന പഠനക്യാമ്പ് നവംബർ നവംബർ 26, 27 തീയതികളിൽ കണ്ണൂരിൽ നടന്നു. മുൻ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ നവകേരള നിർമ്മിതി എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ്സെടുത്ത് ക്യാമ്പ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കെഇഎൻ, ടി.എച്ച്.മുസ്തഫ, എം.ഗിരീഷ്, കെ.ദാമോദരൻ എന്നിവർ ക്ലാസ്സെടുത്തു.