24.03.2023-നകം എല്ലാ കോപ്പർ കേബിൾ അധിഷ്ഠിത ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷനുകളും ഫൈബർ കണക്ഷനുകളാക്കി മാറ്റാൻ ബിഎസ്എൻഎൽ മാനേജ്മെൻ്റ് തീരുമാനിച്ചു. നിലവിൽ, ബിഎസ്എൻഎൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സൗജന്യ ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷനുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ കണക്ഷനുകളും എഫ്‌ടിടിഎച്ച് ആയി മാറ്റേണ്ടിവരും. ഒരു ഫൈബർ കണക്ഷനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താരിഫ് 399/- രൂപയാണ്. ഫൈബർ കണക്ഷനുള്ള തുക ജീവനക്കാരൻ വഹിക്കേണ്ടി വരും. ഫലത്തിൽ വാടക രഹിത ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷനുകളുടെ സൗകര്യം നിർത്തലാക്കപ്പെടും. അതിനാൽ, എഫ്‌ടിടിഎച്ച് ആയി മാറിയതിനുശേഷവും വാടക രഹിത റെസിഡൻഷ്യൽ ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷനുകൾ തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സിഎംഡി ബിഎസ്എൻഎല്ലിന് കത്തയച്ചു.