ജനുവരി 7 ന് സർക്കിൾ ഓഫീസിൽ നടന്ന പതിനെട്ടാമത് സർക്കിൾ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ്