നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റൽ എംപ്ലോയീസ് (എൻ എഫ് പി ഇ), ഓൾ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ‘സി’ (പി-3 യൂണിയൻ) എന്നിവയുടെ അംഗീകാരം തപാൽ വകുപ്പ് പിൻവലിച്ചു.

എൻ എഫ് പി ഇയും പി-3 യൂണിയനും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതായി തപാൽ വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു.

തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ കത്ത് നമ്പർ. SR-10/7/2022-SR-DOP 26.04.2023, ഖണ്ഡിക 4-ൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

“എൻഎഫ് പി ഇയും അസോസിയേഷനും കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന് സഹായം നൽകുന്നതിനായി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്‌സിന് കുറച്ച് തുകയും സിപിഐഎമ്മിന് 4,935/- രൂപയും സിഐടിയുവിന് 50,000 രൂപയും സംഭാവന ചെയ്തു.”

കർഷക സമരത്തിന് 50,000 രൂപയും സിഐടിയുവിന് 50,000 രൂപയും നൽകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സംഭാവനയായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. കിസാൻ സഭയും സിഐടിയുവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളല്ല.

കൂടാതെ, NFPE യുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ, CPI(M) ന് നൽകിയ 4,935/- രൂപ, CPI(M) ൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റാണ്. (തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കത്തിന്റെ ഖണ്ഡിക 6.3 കാണുക.)

4,935/- എന്ന ചെറിയ തുക തന്നെ കാണിക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭാവന ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ്.

അതിനാൽ, NFPE, P3 യൂണിയൻ്റെ അംഗീകാരം സർക്കാർ പിൻവലിച്ചത് ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ നടപടിയെ BSNLEU ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും NFPE, P3 യൂണിയൻ്റെ അംഗീകാരം ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.