പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: ആർ.മഹേശൻ (പ്രസിഡൻ്റ് ), ഡി.അഭിലാഷ് (സെക്രട്ടറി), സി.ലാലു (ട്രഷറർ)