4-11-2020 ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സർക്കിൾ പ്രവർത്തകസമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ് അനുവദിച്ചു.