സംയുക്ത ശമ്പള പരിഷ്കരണ ചർച്ചാ സമിതി യോഗം ഇന്ന് ചേർന്നു. BSNLEU, NFTE സംഘടനകളുടെ എല്ലാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. 2018ൽ മാനേജ്‌മെൻ്റും യൂണിയനുകളും പരസ്പരം അംഗീകരിച്ച ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഇരു യൂണിയനുകളും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹ്രസ്വ ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് യൂണിയനുകൾ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല. നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സമിതിയുടെ അടുത്ത യോഗം 22.03.2024-ന് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു.