ജോയിന്റ് ഫോറം നേതൃത്വത്തിൽ 28.11.2023-ന് മനുഷ്യച്ചങ്ങല പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം, 4ജി & 5 ജി ഉടൻ ആരംഭിക്കുക, പുതിയ പ്രൊമോഷൻ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നിവയാണ് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. ഈ മനുഷ്യച്ചങ്ങല പരിപാടിയിൽ പരമാവധി ജീവനക്കാരെ അണിനിരത്തുന്നതിന് എല്ലാ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.