കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി JAO LICE പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടില്ല. റീസ്ട്രക്ചറിംഗിൻ്റെ പേരിൽ JAO തസ്തികകൾ വൻതോതിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചു. അവസാനമായി JAO LICE പരീക്ഷ നടത്തിയത് 2016-ലാണ്. പിന്നീട് പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം, JAO കേഡറിൽ ഒഴിവില്ല. മാനേജ്മെൻ്റ് 1,400 JAO തസ്തികകളാണ് AO തസ്തികകളാക്കി ഉയർത്തിയത്. കൂടാതെ പുനഃസംഘടനയുടെ പേരിൽ JAO തസ്തികകൾ വൻതോതിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചു. നിലവിൽ JAO മാരുടെ എണ്ണം 2075 ആണ്. JAO തസ്തികകൾ ക്രമരഹിതമായ രീതിയിലും അശാസ്ത്രീയമായുമാണ് നിർത്തലാക്കിയത്. അതിനാൽ, JAO LICE നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ JAO തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ച് അവലോകനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സിഎംഡി ക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.