ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപിയുടെ അഭാവത്തിൽ എംപിയുടെ പിഎ ശ്രീ.അനീഷിന് മെമ്മോറാണ്ടം നൽകി