ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് AUAB നേതൃത്വത്തിൽ 14-06-2022 ന് ട്വിറ്റർ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ സഖാക്കളും ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. ക്യാമ്പയിൻ വിജയിപ്പിക്കാൻ നല്ല നിലയിൽ മുന്നൊരുക്കം നടത്തുക.