2022 ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് LIC/PLI ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീമിയം/ലോൺ തുകകൾ റിക്കവറി ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകില്ലായെന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കിൾ യൂണിയൻ നൽകിയ കത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സർക്കിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിന് നൽകിയ കത്ത്.