പത്താമത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സമ്മേളനം 13-3-2021 ന് നടന്നു. സർക്കിൾ സെക്രട്ടറി സി.സന്തോഷ്‌കുമാർ സമ്മേളനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.