2018-19 വർഷത്തിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത ജീവനക്കാർ അധിക ടാക്സ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ നോട്ടീസിൽ CGM ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂണിയൻ കത്ത് നൽകി