1968 സ്തംബർ 19 ന് നടന്ന കേന്ദ്രജീവനക്കാരുടെ ഐതിഹാസികമായപണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത് വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് രക്ത സാക്ഷി ദിനം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പതാക ഉയർത്തിയും അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തിയും ആചരിച്ചു