2017 ജനുവരി 19 ന് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതുക്കിയ മിനിമം കൂലി BSNL മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നൽകണം. EPF/ ESI/ബോണസ് തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ നടപടികളും ഉറപ്പുവരുത്തണം.