2020 ജൂലൈ 1 മുതലുള്ള IDA നിരക്കിൽ 0.8% കുറവ്. ജൂലൈ 1 മുതൽ ലഭിക്കുന്ന IDA 159.9% (160.7 – 0.8)