സെപ്റ്റംബർ 27 ബന്ദ് ദിവസം രാവിലെ 10.30 മുതൽ 11.00 വരെ പ്രധാന BSNL ഓഫീസിന് മുൻപിൽ BSNL എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ, AIBDPA, BSNLCCWF എന്നീ സംഘടനകളുടെ കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽപ്പുസമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും കരാർ തൊഴിലാളികളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.