ജനുവരി 28 ന് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സർക്കിൾ ഭാരവാഹികൾക്കും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്കും സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി.