ദിവസവും IDA യും വെട്ടിക്കുറച്ച നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണം