2020 ജൂലൈ മാസത്തിൽ ടെലികോം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷൻ ഡാറ്റ ട്രായ് പുറത്തിറക്കി. ഇത് അനുസരിച്ച് BSNL 3.88 ലക്ഷം പുതിയ വരിക്കാരെ ചേർത്തു. വോഡഫോൺ ഐഡിയയ്ക്ക് 37.26 ലക്ഷം വരിക്കാരും MTNL ന് 5,457 വരിക്കാരും നഷ്ടമായി. റിലയൻസ് ജിയോ 35.54 ലക്ഷം പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെയും ഭാരതി എയർടെൽ 32.6 ലക്ഷം പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെയും ചേർത്തു. 4 ജി ഇല്ലാതെ BSNL 3.88 ലക്ഷം പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർ‌ത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. BSNL ന് 4 ജി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് തീർച്ചയായും ജിയോയ്ക്കും എയർടെലിനും ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും.