ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് AUAB യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ രാജ്യവ്യാപകമായി ഓഫീസുകൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു.